Nowelizacja MegaUstawy – najważniejsze nowości w ustawie

27 września, 2019

Telekomunikacja , Wszystkie

Prezydent RP 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza liczne zmiany do ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118, dalej jako: MegaUstawa). Niniejszy artykuł przedstawi niektóre z tych zmian.

W pierwszej kolejności należy znaczyć, że zmianie ulegnie art. 2 ust. 1 pkt 4 MegaUstawy, tj. zmieni się definicja terminu „infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu”. Zmiana będzie polegała na tym, że od czasu wejścia w życie Nowelizacji za taką infrastrukturę będzie uważało się również linię kablową nadziemną (a nie jak do tej pory tylko linię kablową podziemną).

 Po drugie, samorządy będą w stanie finansować albo dofinansować koszty inwestycji związanych z zaspokojeniem potrzeb podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieprowadzących działalności gospodarczej, w zakresie dostępu do szybkiej sieci telekomunikacyjnej (w szczególności przyłączy telekomunikacyjnych od granicy działki do budynku). Finansowanie takie przybierze postać dotacji celowej[1].

Na mocy Nowelizacji utworzony zostanie także Fundusz Szerokopasmowy. Fundusz będzie miał na celu wsparcie rozwoju dostępności usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Nowy art. 16a MegaUstawy będzie określał tryb oraz podstawowe warunki udzielenia wsparcia ze środków Funduszu.

Nowelizacja wprowadza również do MegaUstawy nowy rozdział 2b pt. „System Informacyjny o Instalacjach Wytwarzających Promieniowane Elektormagnetyczne”. Jak sama nazwa nowego rozdziału wskazuje, system ten będzie publiczną bazą danych zawierającą informacje o polu elektromagnetycznym w środowisku. Co istotne dostęp do bazy będzie bezpłatny, a samą bazę będzie prowadził minister właściwy do spraw informatyzacji.

Planowana zmiana art. 18 MegaUstawy powinna doprowadzić do szybszego wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) w przedmiocie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej. Nowelizacja art. 18 MegaUstawy powinna doprowadzić do wspomnianego przyśpieszenia na mocy usprawnienia ustalenia treści decyzji Prezesa UKE z innymi regulatorami sektorowymi, tj. Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) lub Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (dalej: Prezes UTK). Rzeczone usprawnienie polega na tym, że z zakresu uzgodnień nowy ust. 4a art. 18 MegaUstawy wyłącza finansowe warunki współpracy, tj.m.in. opłat z tytułu dostępu do infrastruktury technicznej podmiotu wykonującego zadania z zakresu użyteczności publicznej. W odniesieniu do tej kwestii Prezes URE lub Prezes UTK będą przedstawiać jedynie opinie. Jej niewydanie przez te podmioty w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu decyzji Prezesa UKE, uznaje się za brak zastrzeżeń do projektu w zakresie tych warunków.  

 Na koniec należy zwrócić uwagę, że Nowelizacja wprowadzi do MegaUstawy zmiany dotyczące inwentaryzacji infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych. Z jednej strony Nowelizacja rozszerzyła zakres danych podlegających inwentaryzacji o informacje o przebiegu światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu (zob. nowy pkt 3 art. 29 ust. 1 MegaUstawy). Z drugiej natomiast strony, zmienia się częstotliwość prowadzenia inwentaryzacji odnośnie do określonych informacji (zob. zmianę brzmienia art. 29 ust. 1 oraz nowy ust. 2a tego artykułu MegaUstawy). Co więcej, o ile do tej pory możliwe było jedynie otrzymywanie wypisów i wyrysów z inwentaryzacji, to, od wejścia w życie Nowelizacji, możliwe powinno być pobieranie i otrzymywanie danych z niej pochodzących zasadniczo przez każdego (zob. znowelizowaną treść art. 29 ust. 6 MegaUstawy). Tym samym, ułatwiony zostanie dostęp do tych danych.   

Nowelizacja w zasadniczej części wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych zmian, które wejdą w życie w terminie późniejszym (zob. art. 38 Nowelizacji oraz niektóre inne przepisy).


[1] Bardziej szczegółowo na temat tej zmiany zob. art. 1 pkt 4 Nowelizacji.