Publikacja naszego prawnika: „Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego”

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu naszego prawnika – Tomek Tomczak (LL.M. LL.M.), który ukazał się w czasopiśmie naukowym Monitor Prawniczy (2020/20). Artykuł jest poświęcony abuzywności ...

zobacz

Upadłości konsumenckiej na nowych zasadach – przesłanki wydania przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

1 września, 2020

Prawo ochrony konsumenta

Wstęp 24 marca 2020 r. weszła w życie kolejna już, gruntowna zmiana przepisów dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej (dalej: Nowelizacja). Zmian do ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo ...

zobacz

Charakter umowy deweloperskiej

Wstęp Charakter umowy deweloperskiej stanowi jedno z najbardziej spornych zagadnień w doktrynie. Do kwestii tej miał okazję odnieść się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 3 kwietnia 2019 ...

zobacz

Osoba podróżująca na gapę zawiera umowę z przewoźnikiem?

Wstęp Wielu z nas zapewne zdarzyło się wsiąść do środka transportowego „na gapę”. Motywy takiego zachowania mogą być różne, ale często kierować nami może następujący tok myślenia: „a to tylko ...

zobacz

Wakacje kredytowe dla konsumentów w czasach koronawirusa

Wstęp         W związku z pandemią koronawirusa wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Powoduje to, że mają oni problemy z ...

zobacz

Unieważnienie umowy frankowej nie tylko dla konsumentów

W odniesieniu do sporów frankowych bardzo często podnosi się, że unieważnienie albo „odfrankowienie” umów o kredyt frankowy dotyczy wyłącznie umów zawieranych przez banki z konsumentami. ...

zobacz

Kredyty frankowe – „odfrankowienie” nie takie pewne?

Sąd Najwyższy (dalej: SN), w sprawie frankowej, postanowieniem z dnia 18 września 2019 r. (V CSK 152/19), odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Skoro SN nie rozpoznał sprawy, ...

zobacz

Obniżenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r., C-383/18, Lexitor

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawa z dnia 12 maja 20111 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083, dalej: u.k.k.) w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w ...

zobacz

Co tak naprawdę wyrok TSUE C-260/18 w sprawie Dziubak zmienia w sprawach frankowych?

Niniejszy artykuł ma na celu wytłumaczenie co Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r., sygn. C-260/18 w sprawie Dziubak (dalej: Wyrok TSUE) tak naprawdę ...

zobacz

Przykładowe klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych

Zgodnie z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z ...

zobacz