Mega Nowelizacja MegaUstawy – co się zmienia

26 września, 2019

Telekomunikacja , Wszystkie

Prezydent 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Głównym celem Nowelizacji jest usunięcie istniejących barier administracyjno-prawnych, które stanowią przeszkodę w budowie sieci szerokopasmowych. Jak wskazano w uzasadnieniu Nowelizacji, zniwelowanie obciążeń administracyjno-prawnych, proceduralnych i finansowych jest warunkiem realizacji przez Rzeczpospolitą celów zawartych w Narodowym Planie Szerokopasmowym (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/narodowy-plan-szerokopasmowy) oraz zobowiązań w zakresie zapewnienie dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej (zob. https://www.gov.pl/web/5g/przeczytaj-megaustawa-telekomunikacyjna-z-podpisem-prezydenta).

Nowelizacja wprowadza zmiany do takich ustaw jak:

 1. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511);
 5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512);
 6. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);
 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.);
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.);
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);
 12. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 z późn. zm.).

Nowelizacja w zasadniczej części wejdzie w życie i tym samym dokona zmian w wyżej wspomnianych ustawach po upływie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych zmian, które wejdą w życie w terminie późniejszym (zob. art. 38 Nowelizacji oraz niektóre inne przepisy przejściowe).

O najciekawszych zmianach wyżej wspomnianych ustaw będziemy informować w kolejnych artykułach.