Nowelizacja MegaUstawy i niektórych innych ustaw – zmiany w Prawie budowlanym dotyczące wykreślenia sieci telekomunikacyjnych z katalogu zawartego w art. 29 ust. 1 PB

Prezydent Andrzej Duda 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza interesujące zmiany m.in. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm., dalej: PB). Niniejszy artykuł przeanalizuje zmianę PB w postaci wykreślenia „sieci telekomunikacyjnych” z katalogu zawartego w art. 29 ust. 1 PB.

Poza zmianami terminologicznymi, które zostały omówione w poprzednim artykule, Nowelizacja wprowadza także inne istotne modyfikacje w PB. Jedną z takich najbardziej istotnych zmian, przynajmniej na pierwszy rzut oka, jest wykreślenie sieci telekomunikacyjnych z art. 29 ust. 1 PB,który to przepis zawiera katalog „obiektów”, których budowa nie wymagała pozwolenia na budowę (zmiana brzmienia pkt 19a wspomnianego przepisu PB). Budowa sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 30 ust. 1 pkt 1 PB, do tej pory wymagała jedynie zgłoszenia.

Jednak, jak możemy przeczytać w uzasadnieniu Nowelizacji, dotychczasowe doświadczenia wskazały, że wprowadzony w 2015 r. przepis nie znalazł praktycznego zastosowania, a co najwyżej był źródłem szeregu wątpliwości interpretacyjnych, związanych przede wszystkim z tym, iż poszczególne elementy sieci telekomunikacyjnej, takie jak przyłącze telekomunikacyjne, telekomunikacyjna linia kablowa czy kanalizacja kablowa były już wskazane w innych pkt art. 29 ust. 1 PB, a co więcej jako – tak jak np. telekomunikacyjna linia kablowa – obiekty niewymagające nawet zgłoszenia. Mówiąc inaczej, kluczowe z punktu widzenia procedur budowlanych elementy infrastruktury telekomunikacyjnej zostały już wymienione w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 29a PB, zatem uzasadnione było wykreślenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a PB sieci telekomunikacyjnych jako kategorii ogólnej. Zmiana ta ma zatem w zasadzie charakter redakcyjny. Jak podkreśla się w samym uzasadnieniu do Nowelizacji wspomniane wykreślenie nie oznacza w żadnym wypadku, iż po zmianie wprowadzonej projektowaną ustawą w przypadku realizacji sieci telekomunikacyjnej wymagane jest pozwolenie na budowę. Właściwe organy dokonując odpowiedniej kwalifikacji danego zamierzenia budowlanego nie powinny bowiem kwalifikować jako sieci telekomunikacyjnej jej różnych elementów wprost wskazanych w poszczególnych przepisach PB.   Jednak należy podkreślić, że wykreślenie sieci telekomunikacyjnych z katalogu art. 29 ust. 1 PB doprowadziło do wprowadzenia nowego punktu dotyczącego „nowego obiektu” do tego przepisu, o czym więcej już w następnym artykule.