Budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych wymaga zgłoszenia czy go nie wymaga?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 20aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm., dalej: p.b.) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych (dalej: Podbudowy Słupowej).

Kontrowersyjne natomiast może być, czy budowa Podbudowy Słupowej wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Pierwsza Nowelizacja)  wprowadziła też pewne zmiany do p.b. M.in. wykreśliła z katalogu zawartego w art. 29 ust. 1 p.b. budowę „sieci telekomunikacyjnej’. Budowa takich sieci dotychczas wymagała jedynie zgłoszenia. Jak podkreśla się jednak w uzasadnieniu do Pierwszej Nowelizacji, rzeczone wykreślenie nie oznacza, że realizacja sieci telekomunikacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiana ta miała na celu usunięcie szeregu wątpliwości interpretacyjnych, związanych przede wszystkim z tym, iż poszczególne elementy sieci telekomunikacyjnej były już m.in. wskazane w innych pkt art. 29 ust. 1 p.b.

Jednak elementem takiej sieci, który nie występował w katalogu zawartym w art. 29 ust. 1 p.c. była Podbudowa Słupowa. To oznacza, że wykreślenie sieci telekomunikacyjnych z tego katalogu spowodowało, iż ustawodawca musiał rozstrzygnąć los tego obiektu.

Pierwsza Nowelizacja wprowadziła zatem do art. 29 ust. 1 p.b., już wyżej wspomniany, nowy punkt 20aa, który zwalniał z wymogu uzyskania pozwolenia, budowę Podbudowy Słupowej. Pierwsza Nowelizacja znowelizowała jednak jednocześnie art. 30 ust. pkt 1 p.b., co spowodowało, że budowa tego obiektu wymagała dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W związku z nałożeniem obowiązku zgłoszenia budowy Podbudowy Słupowej, Pierwsza Nowelizacja zmieniła również art. 30 ust. 4 p.b. oraz art. 42 ust. 3 p.b. Pierwszy z tych przepisów wymagał, aby w zgłoszeniu budowy przedstawić organowi administracji architektoniczno-budowlanej również projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane. Natomiast nowelizacja art. 42 ust. 3 p.b. nakazała do budowy Podbudowy Słupowej stosować art. 42 ust. 1 i ust. 2 p.b., tj.:

  1. Inwestor był obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności; oraz
  2. Kierownik budowy (robót) był obowiązany: a) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki; b) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych); c) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

Jednak ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (dalej: Druga Nowelizacja) wprowadziła zmiany do p.b., które modyfikują powyższy stan prawny. Druga Nowelizacja z katalogu zawartego w art. 30 ust. 1 p.b., tj. katalogu obiektów wymagających zgłoszenia, wykreśliła pkt 20aa, tj. Podbudowę Słupową (zmiana brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 1 p.b.). Druga Nowelizacja natomiast nie zmodyfikowała art. 30 ust. 4 p.b. oraz art. 42 ust. 3 p.b.

Powyższe prowadzi do interesującego pytania: czy budowa Podbudowy Słupowej w takim razie wymaga zgłoszenia, czy jednak go nie wymaga?