Nowelizacja MegaUstawy i niektórych innych ustaw – zmiany w ustawie o lasach

Wstęp

Prezydent Andrzej Duda 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza interesujące zmiany m.in. do ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm., dalej: UoL). Niniejszy artykuł przeanalizuje zmiany dokonane na mocy Nowelizacji w UoL.

Zmiany w ustawie o lasach

Na mocy Nowelizacji doszło do zmodyfikowania tylko jednego artykułu UoL, tj. art. 39b (dalej: art. 39b UoL lub Znowelizowany Przepis), ale zmieniło się zarówno brzmienie jego dotychczasowych ustępów, jak również zostały wprowadzone nowe. Po pierwsze, w ust. 1  określone przez nadleśniczego z uwzględnieniem zasad gospodarki leśnej warunki zapewnienia dostępu, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118, tzw. MegaUstawa) oraz warunki umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 33 ust. 1 MegaUstawy, zostały zdefiniowane jakowarunki dostępu”.

 Nowy ust. 2 Znowelizowanego Przepisu natomiast określa minimalny katalog informacji, które powinny zostać zawarte w warunkach dostępu, w tym m.in. sposób rozliczania z tytułu zapewnienia dostępu do nieruchomości i warunki związane z wybudowaniem, eksploatacją oraz naprawą lub przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności warunki wejścia na teren nieruchomości. Jak podkreśla się w uzasadnieniu do Nowelizacji wprowadzone rozwiązanie ma na celu usunięcie problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie pozyskiwania dostępu do terenów leśnych. W szczególności rozwiązać problem określania tego typu warunków dostępu w sposób zbyt lakoniczny, bez wszystkich elementów niezbędnych dla faktycznego rozpoczęcia negocjacji i zwarcia umowy dostępowej z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

Co więcej, zgodnie z nowym brzmieniem ust. 3 Znowelizowanego Przepisu do warunków dostępu nadleśniczy będzie zobligowany załączyć projekt umowy o dostęp (zob. art. 30 ust. 1 i 3 MegaUstawy) oraz projekt umowy o umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 33 ust. 1 MegaUstawy. Znowelizowane brzmienie ust. 3 determinuje również minimalny katalog zapisów, które w projektach takich umów powinny się znaleźć. Ustawodawca m.in. nakazuje aby uwzględnione w nich były stawki opłaty za dostęp. Na mocy art. 7 Znowelizowanego Przepisu nadleśniczy będzie natomiast obowiązany do zawierania wyżej wspomnianych umów na warunkach nie gorszych niż określone w warunkach dostępu. W przypadkach, w których warunki dostępu zostaną określone w decyzji, o której mowa w art. 35 a ust. 3 MegaUstawy, nadleśniczy będzie obowiązany do zawierania umów o dostęp oraz umów w sprawie umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 33 ust. 1 MegaUstawy na warunkach nie gorszych niż określone w decyzji.  

Znowelizowane brzmienie ust. 4 art. 39b UoL określa sposób w jaki ustala się opłatę za umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, a 39b ust. 5 UoL determinuje jej maksymalną stawkę. Dodatkowo ust. 6 Znowelizowanego Przepisu określa przypadki, w których tej opłaty, wyjątkowo, nie będzie się pobierać w ogóle.   

Warunki dostępu oraz projekty umów, o których mowa powyżej, powinny być przekazywane przez nadleśniczego dyrekcji Lasów Państwowych (art. 39b ust. 8). Otrzymane informacje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych zamieszcza na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia ich przekazania przez nadleśniczego (art. 39b ust. 9). Następnie dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych przekazuje też Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informację o adresie swojej strony internetowej w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na niej warunków dostępu. Tym samym powinny być one dostępne dla każdego.

Podsumowanie

Podsumowując, nowelizacja zmodyfikowała tylko jeden artykuł UoL (tj. art. 39b), ale jak się okazuje zmiany wprowadzone w tym przepisie są znaczne i powinny ułatwić dostęp inwestycjom telekomunikacyjnym do terenów leśnych.