Nowelizacja MegaUstawy i niektórych innych ustaw – obniżenie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

6 listopada, 2019

Prawo budowlane , Telekomunikacja , Wszystkie

Prezydent Andrzej Duda 6 września 2019 r. podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja). Nowelizacja wprowadza interesujące, powiązane ze sobą, zmiany do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm., dalej: UDP), ustawy z z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm., dalej: USG), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, dalej: USP) oraz ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512, dalej: USW), które mają na celu obniżenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jedną z największych zalet Nowelizacji jest możliwość obniżenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego (z dotychczasowego poziomu maksymalnego 10 zł), a stawki opłaty za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej do poziomu 20 zł za 1 m2 na rok (z dotychczasowego poziomu maksymalnego 200 zł).

Tak możliwość wynika ze zmiany brzmienia art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych. Artykuł ten dotyczy jednak wyłącznie sytuacji, w której zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego, w których dotychczas zostały przyjęte uchwały ustalające wspomniane opłaty na poziomie wyższym, powinny zatem podjąć nowe uchwały, które ustalałyby te opłaty na poziomach nie wyższych niż wskazane w znowelizowanym przepisie.

Zgodnie z przepisami przejściowymi Nowelizacji jednostki samorządu terytorialnego mają na to 3 miesiące licząc od dnia wejścia w życie Nowelizacji. W związku z powyższym wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mają obowiązek przekazać Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w systemie teleinformatycznym informacje o stawkach tej opłaty w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie odpowiednich uchwał.

Natomiast inną interesującą zmianą USG, USP i USW jest wprowadzenie uprawnienia dla gmin, powiatów oraz województw  do zawierania z inwestorem umów, w których stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzaniami drogami, będzie ustalona na poziomie nawet niższym niż ustalony w uchwale (zob. art. 50a USG,  oraz art. 50a USP, art. 59a USW). Decyzja o zawarciu takiej umowy inwestycyjnej przez daną jednostki samorządu terytorialnego będzie miała charakter uznaniowy. Jednak jak wskazano w uzasadnieniu do Nowelizacji, takimi pożądanymi przez daną jednostkę samorządu terytorialnego zamierzeniami, które mogą uzasadniać stworzenie preferencyjnych warunków inwestycyjnych dla konkretnego inwestora, mogą być np. zamierzenia inwestycyjne dotyczące sieci szerokopasmowych.