Usługi

Korekty dofinansowania

Od ponad trzech lat Kancelaria reprezentuje z sukcesami klientów w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych przez instytucje zarządzające dofinansowaniem unijnym. Nałożenie korekty dofinansowania oznacza obowiązek zwrotu części przyznanego zamawiającemu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu prawnemu naszej Kancelarii klienci skutecznie odwołują się od niekorzystnych decyzji nakładających obowiązek zwrotu części unijnego dofinansowania. Naszym zadaniem w tym obszarze jest zapobieganie naliczaniu korekt dofinansowania poprzez prawną argumentację na etapie oceny postępowań przez instytucje kontrolujące. W przypadku, gdy korekta finansowa zostanie już naliczona, a klient wezwany do zwrotu unijnego dofinansowania, nasze działania koncentrują się na wniesieniu i popieraniu koniecznych środków odwoławczych (odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, skarga do sądów administracyjnych, pozew do sądu powszechnego).