Usługi

Kredyty frankowe

Kancelaria w pełnym zakresie reprezentuje Klientów w sporze z bankami dotyczącymi kredytów frankowych. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie sporu, tj.:

 • Pomagamy ustalić odpowiednie saldo zadłużenia/kwotę do zwrotu przez bank;
 • Przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz prowadzimy negocjacje odnośnie do ewentualnej ugody;
 • Kierujemy pozew do Sądu;
 • Składamy odpowiednie wnioski o zabezpieczenie roszczenia konsumenta;
 • Reprezentujemy Klienta na etapie postępowania egzekucyjnego.

Usługi prawne świadczone są po analizie konkretnej umowy kredytowej Klienta. Po jej zbadaniu, razem z Klientem, podejmujemy decyzję jakie powinny być dalsze kroki w sprawie oraz czy w jego w przypadku korzystniejsze jest unieważnienie umowy czy może jej „odfrankowienie”.

Pomoc prawna świadczona jest na podstawie indywidualnie ustalanych z klientem warunków współpracy, tj. w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, w oparciu o rozliczenie godzinowe lub w ramach wynagrodzenia prowizyjnego połączonego ze stawką podstawową (w zależności od wyboru Klienta).

Zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy w pełnym zakresie (prawo cywilne, administracyjne, karne) usługi zastępstwa procesowego. Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postępowania, w tym także w postępowaniu egzekucyjnym. Choć podejmujemy się prowadzenia spraw z każdej dziedziny życia gospodarczego, to naszą specjalizacją są procesy, których przedmiotem są rozliczenia procesu inwestycyjnego oraz sprawy o odszkodowania.

Kancelaria prowadzi również stałą obsługę prawną przedsiębiorców i organów administracji publicznej.

Usługi prawne świadczymy na podstawie indywidualnie ustalanych z klientem warunków współpracy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego lub w oparciu o rozliczenie godzinowe.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie organizacji i realizacji inwestycji wykonywanych w trybie ustawy o partnerstwie publiczno–prywatnym i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Od 2010 r. doradzamy stale kilku podmiotom publicznym realizującym inwestycje w trybie partnerstwa publiczno–prywatnego (spółki celowe, jednostki samorządu terytorialnego realizujące projekty unijne). Nasze doświadczenie w tym zakresie doceniło m.in. Ministerstwo Cyfryzacji zlecając Kancelarii, w okresie od grudnia 2013 r. do grudnia 2015 r. , usługi prawne w zakresie doradztwa przy realizacji projektu systemowego budowy regionalnych sieci szerokopasmowych na terenie Polski.

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w profesjonalnej obsłudze prawnej inwestycji realizowanych przez zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym zakresie:

 • doradzamy zamawiającym jak przeprowadzać przetargi publiczne,
 • rekomendujemy wybór trybu przetargowego,
 • przygotowujemy lub opiniujemy dokumentacje przetargowe,
 • sporządzamy obowiązkowe ogłoszenia w przetargach i protokoły,
 • uczestniczymy w procedurze przetargowej w charakterze ekspertów prawnych, w komisjach przetargowych lub realizujemy przetargi jako pełnomocnik zamawiającego,
 • reprezentujemy klientów w Krajowej Izbie Odwoławczej,
 • reprezentujemy klientów podczas kontroli udzielania zamówień publicznych.
 • wspieramy klienta podczas przygotowania ofert przetargowych, składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, środków ochrony prawnej (odwołanie do KIO, skarga na wyrok KIO),
 • doradzamy jak skutecznie starać się o wygranie przetargu publicznego.

Korekty dofinansowania

Od ponad trzech lat Kancelaria reprezentuje z sukcesami klientów w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych przez instytucje zarządzające dofinansowaniem unijnym. Nałożenie korekty dofinansowania oznacza obowiązek zwrotu części przyznanego zamawiającemu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu prawnemu naszej Kancelarii klienci skutecznie odwołują się od niekorzystnych decyzji nakładających obowiązek zwrotu części unijnego dofinansowania. Naszym zadaniem w tym obszarze jest zapobieganie naliczaniu korekt dofinansowania poprzez prawną argumentację na etapie oceny postępowań przez instytucje kontrolujące. W przypadku, gdy korekta finansowa zostanie już naliczona, a klient wezwany do zwrotu unijnego dofinansowania, nasze działania koncentrują się na wniesieniu i popieraniu koniecznych środków odwoławczych (odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, skarga do sądów administracyjnych, pozew do sądu powszechnego).

Obsługa prawna administracji

Oferujemy wsparcie prawne dla podmiotów ze sfery budżetowej, organów administracji publicznej i ich jednostek, spółek celowych. Świadczenie usług odbywa się w ramach stałej obsługi prawnej jednostki lub w ramach realizacji zleconych projektów i zastępstw procesowych.

Obsługa prawna konsumentów

Kancelaria w ramach wyodrębnionego działu prowadzi sprawy klientów indywidualnych – konsumentów. W tym obszarze KKiP specjalizuje się w zastępstwie procesowym w sprawach o odszkodowania, odszkodowania komunikacyjne, sprawy spadkowe, podziałowe (majątek, spadek) oraz sprawy związane z upadłością konsumencką. Działamy w oparciu o stawki urzędowe za czynności radców prawnych oraz dodatkowo w oparciu o wynagrodzenie od sukcesu w sprawie. Usługi świadczone są w siedzibie Kancelarii w godzinach od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

W celu realizacji misji, jaką jest wykonywanie zawodu zaufania publicznego KKiP świadczy usługi pro bono w zakresie uzyskania odszkodowania dla Klientów będących w złej sytuacji majątkowej.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną  podmiotów gospodarczych oraz wykonuje pojedyncze zlecenia na rzecz konkretnych przedsiębiorców. Prawnicy KKiP udzielają bieżących porad w zakresie stosowania prawa polskiego i unijnego, a także biorą udział w negocjacjach z kontrahentami Klientów. Zakres świadczonych usług w tym segmencie obejmuje m.in. opiniowanie pism, umów, przygotowywanie projektów dokumentów, sprawy rejestrowe, windykację przedsądową i sądową, postępowanie egzekucyjne oraz przygotowywanie złożonych opinii prawnych. Znaczna część naszych Klientów korzysta również z wsparcia prawnego w pozyskaniu zamówień publicznych.

KKiP oferuje warunki współpracy dostosowane do potrzeb i możliwości Klientów. Wieloletnie doświadczenie w realizacji usług prawnych dla przedsiębiorców pozwala nam stwierdzić, że prawnik znający dobrze swojego Klienta i specyfikę jego działalności potrafi najlepiej zabezpieczyć jego interesy, co pozwala  uprzedzać ewentualne problemy natury prawnej.

Projekty telekomunikacyjne

Kancelaria szczyci się wieloletnia współpracą i ugruntowanym zaufaniem Klientów z branży telekomunikacyjnej i nowych technologii. Nasi Klienci to zarówno małe, jak i średnie oraz duże przedsiębiorstwa telekomunikacyjne oraz firmy działające w branży budowlanej w zakresie sieci szerokopasmowych i WiMAX. Nasi prawnicy od lat działają w branży telekomunikacyjnej i są profesjonalnymi partnerami dla przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej i IT. O doświadczeniu Kancelarii świadczy już chociażby lista Klientów, którzy do tej pory powierzyli swoje sprawy i inwestycje opiece prawnej KKiP. W ciągu ostatnich kilku lat KKiP brała udział z powodzeniem w kilkudziesięciu projektach telekomunikacyjnych, dając swój wkład w rozwój technologiczny Polski i zdobywając unikalne know how. Stawiamy sobie za cel maksymalną koncentrację ukierunkowaną na likwidację problemów prawnych i barier rozwoju naszych Klientów, chcemy wspólnie osiągać sukces w biznesie i wiemy jak to zrobić dzięki zdobytemu już doświadczeniu w branży telekomunikacyjnej. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu, jednak znaczna część naszych Klientów telekomunikacyjnych skoncentrowana jest w Warszawie, Poznaniu, Sopocie, czy na Śląsku, dlatego jesteśmy mobilni i otwarci na świadczenie usług na terenie całego kraju.

Proces inwestycyjno – budowlany

KKiP od co najmniej 10 lat świadczy usługi doradztwa prawnego w szerokim zakresie (w tym wsparcie biznesowe przy negocjacjach, zastępstwo procesowe) przy realizacji inwestycji budowlanych. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zabezpieczeniu aspektów prawnych inwestycji budowlanych. Nasze wsparcie rozpoczyna się już od etapu doradztwa przy procesie składania oferty i zawarcia umowy oraz jest kontynuowane w czasie realizacji prac, a także na etapie rozliczenie inwestycji. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z usług profesjonalnego prawnika od samego początku realizacji inwestycji pozwala na jej zakończenie z sukcesem, ale przede wszystkim gwarantuje zabezpieczenie przed problemami z jej końcowym rozliczeniem, co stanowi podstawowe ryzyko dla przedsiębiorcy budowlanego w każdej branży budowlanej. Problemy z rozliczeniem inwestycji (kary umowne, potrącenia, opóźnienia w zapłacie) stanowią największe ryzyko związane z realizacją kontraktów budowlanych. Nasze doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, kolejowych, drogowych, w budownictwie kubaturowym gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo, a nasza znajomość rynku pozwala uniknąć ryzyk wynikających z prawnych aspektów skutecznej realizacji inwestycji. Najlepszą rekomendacją dla KKiP  w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego są inwestycje jakie prowadzone były przy wsparciu prawnym KKiP.